<var id="X2Ub0GS"></var>

  1. <form id="X2Ub0GS"></form>

   <form id="X2Ub0GS"></form><sub id="X2Ub0GS"></sub>

    <sub id="X2Ub0GS"><listing id="X2Ub0GS"></listing></sub>

    Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

    Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

    P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

    Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
    Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

    Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

    (zkrácený ?lánek 12 stran)

    M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

    Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

    V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

    V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

     

    Mobilizace a cesta na frontu

    V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

    V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

     

    Na srbské frontě a v zajetí

    P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

    V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

    Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

    Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

    Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

    Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

    20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

    Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

    Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

    15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

    Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

    V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

     

    Anabáze z Valjeva do Valony

    Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

    P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

    Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

    Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

    Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

    Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

    Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

     

    „Pole ztracené“

    Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

    Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

    Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

     

    Ve francouzských táborech

    18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

    Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

    V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

    V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

    4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

     

    Vzh?ru do legií!

    Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

    P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

    Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

    Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

    Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

    My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

    Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

     

    V bojích na západní frontě

    Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

    Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

    Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

    Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

    Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

    P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

    Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

    Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

    Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

    8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

     

     

     

    © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

    Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

    K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

    Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

    p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

    Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

    Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

    Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

    P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

    Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

    Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

    Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

    25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

    Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

    Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

    Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

    Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

    Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

    Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

    V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

    Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

    Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

    4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

    Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

    Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

    V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

    Slovník, vysvětlivky, komentá?e

    abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

    ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

    akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

    Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

    alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

    Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

    anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

    aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

    apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

    Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

    Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

    arsenál zbrojnice

    Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

    Autrichiens fr. Rakušáci

    batalion pluk

    bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

    bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

    boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

    cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

    cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

    ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

    ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

    desentér desertér

    Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

    dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

    Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

    fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

    feldkurát vojenský kněz

    feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

    feldšpitál něm. polní nemocnice

    feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

    febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

    flota námo?nictvo

    Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

    fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

    fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

    gruppo it. zde: oddělení

    halt! něm. povel zastavit, stát!

    Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

    Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

    infanterie dělost?electvo

    Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

    jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

    ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

    kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

    kantina zde: prodejna pro zajatce

    kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

    kavalerie jezdectvo

    kellner něm. ?íšník

    komisárek vojenský chléb kyselé chuti

    komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

    konduktér pr?vod?í

    korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

    Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

    ku?a srb. d?m

    kuláš zast. guláš

    Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

    lágrovat něm.tábo?it

    lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

    landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

    landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

    Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

    lettres fr. dopisy

    losung něm. zde: heslo dne

    mantl něm. vojenský pláš?

    marodní kniha něm. kniha nemocných

    marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

    maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

    maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

    mantúra vojenský oblek

    merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

    Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

    náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

    obrlajtnant něm. nadporu?ík

    oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

    ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

    para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

    pasírka něm. povolenka

    Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

    pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

    Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

    Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

    piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

    piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

    pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

    pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

    posichrovat něm. pojistit, zajistit

    Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

    profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

    Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

    rakije pálenka

    raport hlášení

    rast něm. odpo?inek

    Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

    règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

    Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

    rekonvalescent lat. zotavující se pacient

    Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

    Ristung něm. výzbroj

    salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

    saniterák vojenský ošet?ovatel

    separace oddělení

    studovat zde: zabavit

    Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

    Stationskomando něm. posádkové velení

    stra?ár srb. strá?ce

    štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

    Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

    Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

    tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

    tagwach něm.budí?ek

    therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

    trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

    t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

    Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

    Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

    Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

    Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

    wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

    z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

    zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

    zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

    บุ ฟ เฟ่ 299 รองพื้น อี ทู ดี้ montblanc explorer ราคา น้ำหอม ยอด นิยม ผู้ชาย ขายส่ง น้ำหอม แบรนด์ ฟอง น้ํา แต่งหน้า รีวิว รองพื้น คุม มัน 2019 เครื่อง สํา อา ง ลิ ซ่า ส กิน แคร์ ผัก ครีม ปรับ สี ผิว หน้า gucci เครื่อง สํา อา ง เครื่อง สํา อา ง เคาน์เตอร์ แบรนด์ ขายส่ง ครีม ลบรอย ยุง กัด น้ำหอม รถยนต์ ธรรมชาติ เซ รั่ ม ลบรอย แผลเป็น azanis pantip รองพื้น คุม มัน pantip วิธี ทํา ให้ ผม สวย สูตร หมัก ผม แห้ง กรอบ โลชั่น น้ำหอม ทา ผิว ส กิน แคร์ ให้ ผิว แข็งแรง เครื่อง สํา อา ง sivanna ดี ไหม แต่งหน้า ที่ เคาน์เตอร์ แบรนด์ รองพื้น shu uemura รีวิว แต่งหน้า ทำ ผม ย้อน ยุค เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ยืด เครื่อง สํา อา ง เกาหลี ผู้ชาย ส กิน แคร์ กู้ หน้า น้ำหอม มิ รา เคิ ล น้ํา หอม เฟ อ รา กา โม่ น้ำหอม viva ครีม รองพื้น bys น้ำหอม boss บุ ฟ เฟ่ ทะเล โรงแรม บุ ฟ เฟ่ ดวงตะวัน รองพื้น shu uemura ครีม ทา กัน แผลเป็น ส กิน แคร์ พัน ทิป ราคา น้ำหอม chanel รองพื้น estee ส กิน แคร์ ลด ความ มัน ส กิ ล แคร์ ลด รอย สิว เครื่อง สํา อา ง novo ดี ไหม maybelline fit me 120 รีวิว เท ส เตอร์ เกาหลี ตัวแทน เครื่องสำอาง sivanna ส กิน แคร์ ผิว มัน ขาด น้ำ 2018 อุปกรณ์ แต่งหน้า แฟนซี น้ํา หอม วิคตอเรีย กลิ่น ไหน ขาย ดี มอง บ ลัง น้ำหอม น้ำหอม ขายส่ง รองพื้น dermacol รองพื้น cute press maybelline fit me รีวิว เครื่อง สํา อา ง ที่ ติด ทน นาน เครื่อง สํา อา ง ซี เวี ย น่า sivanna น้ำหอม มาริ โอ้ อ อย ทา ผม น้ำหอม มาดาม ฟิ น ราคา ขวด ละ วิธี ลบรอย แผลเป็น ที่ หน้า น้ำหอม ที่ จอง กุก ใช้ เอ ส เต้ รองพื้น eau คือ รีวิว รองพื้น shu แป้ง ผสม รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี แต่งหน้า ให้ ติด ทน ทั้ง วัน เครื่อง สํา อา ง infinity น้ํา หอม มอ ส ชิ โน ส กิน แคร์ ผิว เป็น สิว chanel chance ราคา เครื่อง สํา อา ง drugstore เครื่อง สํา อา ง ใน เครือ shiseido ท รี ท เม้น เครา ติ น เครื่องสำอาง pola เครื่องสำอาง bsc ดี ไหม เครื่อง สํา อา ง fenty beauty copper บุ ฟ เฟ่ ราคา น้ำหอม ม้า ยูนิคอน มาดาม ฟิ น โลชั่น ส กิน แคร์ หน้า ใส ไร้ สิว เซ เว่ น รองพื้น รีวิว ครีม บํา รุ ง ผิว pantip ซิ ลิ โคน เครื่อง สํา อา ง เครื่องสำอาง เอ ส เต้ รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี pantip เครื่อง สํา อา ง revolution น้ํา หอม เว อ ซา เช่ สี ฟ้า เครื่อง สํา อา ง ค์ novo แป้ง ผสม รองพื้น mac gucci bloom ราคา ส กิน แคร์ ซิ ส ต้า รอย แผลเป็น pantip เซ รั่ ม นี เวี ย ทา หน้า น้ำหอม miss dior ราคา armani si passione ราคา แป้ง ผสม รองพื้น 2020 pantip บริษัท บ ลู เบ อ รี่ ส กิน แคร์ ยา ลบรอย แผลเป็น ดี ที่สุด น้ํา หอม ลด ราคา jo malone กลิ่น ผู้ชาย jo malone กลิ่น ผู้ชาย dorall collection ราคา sauvage dior อ่าน ว่า น้ำหอม โจ มา โลน แท้ ส กิน แคร์ 2019 หน้า มัน เครื่อง สํา อา ง inn เครื่อง สํา อา ง นิ ก ซ์ รองพื้น 88 ลิปสติก สมัย ก่อน เครื่อง สํา อา ง อา ตี้ อาหาร ที่ น่า กิน ที่สุด ตึก ใบ หยก 2 บุ ฟ เฟ่ jean miss fantasia ราคา น้ำหอม adidas เครื่อง สํา อา ง ของขวัญ วัน เกิด เครื่องสำอาง ขนาด ทดลอง คา แรง ค์ ส กิน แคร์ ที่ มี aha น้ำหอม โจ มา โลน แท้ เซ รั่ ม เอ ส เซนส์ แบรนด์ vie cosmetics ยา รอย แผลเป็น จาก สิว น้ำหอม burberry her รองพื้น jovina รุ่น ใหม่ ดูแล หน้า รองพื้น estee วี เวี ย ร์ ส กิน แคร์ pantip พา เลท ลิปสติก ยี่ห้อ ไหน ดี แบรนด์ 3ce ส กิน แคร์ v ครีม บํา รุ ง หน้า ก่อน แต่งหน้า เครื่อง สํา อา ง ลด ราคา 2020 lancome น้ำหอม nyx แบรนด์ ประเทศ อะไร sauvage อ่าน ว่า น้ำนม บำรุง ผิว น้ำหอม กลิ่น ไฮ โซ มาดาม ฟิ น ผู้ชาย โอ เล่ ส กิน แคร์ เครื่อง สํา อา ง แบรนด์ ไหน ดี dkny สีชมพู น้ำหอม miss dior ราคา ส กิน เเ ค ร์ ผิว เเ พ้ ง่าย แป้ง deesay nian รีวิว davidoff cool water ผู้หญิง pantip ส กิน แคร์ ราคา ไม่ แพง ส กิน แคร์ ผู้ชาย pantip ครีม น้ำหอม รองพื้น merrezca แบบ ซอง เซ เว่ น เครื่อง สํา อา ง ค์ บ๊ อบ บี้ บ ราว น์ บํา รุ ง ผิว กาย เครื่อง สํา อา ง lancome รองพื้น คุม มัน 2020 แต่งหน้า ใส ๆ ไม่ ใช้ รองพื้น ครีม ลิ นา ส กิน แคร์ ลิปสติก ไค ลี่ ยา ลบรอย แผลเป็น ยี่ห้อ ไหน ดี อบ อร่อย ราชพฤกษ์ เมนู ลบรอย แผลเป็น บน ใบหน้า เซ เว่ น น้ํา หอม ออ เร น ทอ ล ราคา เครื่องสำอาง ค์ 10 บาท เครื่อง สํา อา ง ดีๆ น้ำหอม จิ๋ว ครีม บำรุง ผิว หน้า กลางคืน น้ํา หอม ดิ ออ ร์ ราคา แนะ นํา อาหาร เสริม บํา รุ ง ผิว เครื่อง สํา อา ง vie น้ำหอม กลิ่น ผู้ ดี เครื่อง สํา อา ง คุม มัน แป้ง fit me 118 jean miss fantasia ราคา เครื่องสำอาง sivanna omnia ม่วง เครื่อง สํา อา ง vie cosmetics รองพื้น ผิว สวย ทํา ผม เพื่อนเจ้าสาว เครื่อง สํา อา ง 2019 สูตร หมัก ผม ตรง มี น้ํา หนัก ส กิน แคร์ หน้า มัน เป็น สิว เครื่องสำอาง กัน น้ำ เซ เว่ น ส กิน แคร์ ราคา แพง รองพื้น bb บริษัท บ ลู เบ อ รี่ ส กิน แคร์ chanel perfume ราคา ท รี ท เม้น ท์ สำหรับ ผม ดัด วอ ล ลุ่ม น้ำหอม อั้ ม รองพื้น ทา ตัว ครีม ทา หน้า สํา ห รับ ผิว แห้ง ครีม ลด รอย แผลเป็น อีสุกอีใส เครื่อง สํา อา ง nyx ราคา ดูแล หน้า รองพื้น เซ เว่ น chanel coco mademoiselle intense ราคา ครีม แต่งหน้า ใน เซ เว่ น เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม แห้ง เสีย น้ำหอม ยิ ป แซง น้ำหอม ที่ เป็น perfume ลิ ป sis2sis pantip น้ํา หอม วัต สัน pantip รองพื้น jovina ตัว ใหม่ อา วี ยอง ซ์ บำรุง หน้า ครีม รองพื้น สำหรับ คน ท้อง ส เปร ย์ ฉีด ผ้า หอม oriental princess บุ ฟ เฟ่ 2020 เครื่อง สํา อา ง miniso เครื่อง สํา อา ง สวย ๆ แป้ง เม เบ อ ลี น fit me ครีม ลิ นา ส กิน แคร์ ดา วิด อ ฟ น้ํา หอม บํา รุ ง ผม เสีย รองพื้น ฝา แดง บุ ฟ เฟ่ 2020 เครื่อง สํา อา ง แพง ๆ รองพื้น lucia เครื่อง สํา อา ง dior ราคา ครีม ส กิน แคร์ pantip ครีม ลด รอย แผลเป็น อีสุกอีใส น้ํา หอม ยิ ป แซง พัน ทิป เครื่องสำอาง ค์ ชา แน ล เครื่อง สํา อา ง ค์ etude รองพื้น ปกปิด ฝ้า เครื่อง สํา อา ง bys แป้ง ผสม รองพื้น คุม มัน หมัก ผม นุ่ม แฟ รน ไช ส์ เครื่องสำอาง karmart เครื่อง สํา อา ง ค์ ลัง โคม เครื่องสำอาง ค์ bsc อา ก ง บุ ฟ เฟ่ มหาชัย pantip แป้ง charlotte tilbury pantip obuse ดี ไหม เว ป เครื่อง สํา อา ง เกาหลี ส กิน แคร์ เกาหลี หน้า ขาว รองพื้น บู เต้ เครื่องสำอาง นำ เข้า เครื่องสำอาง mac facebook เครื่องสำอาง นำ เข้า ครีม วี ส กิน แคร์ บุ ฟ เฟ่ terminal21 รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี วิธี ทํา ผม ง่ายๆ เครื่องสำอาง max เครื่อง สํา อา ง nyx ราคา น้ำหอม ผม ลิปสติก ลิ ซ่า ส กิน แคร์ ที่ ช่วย ให้ ผิว แข็งแรง น้ำหอม โคล เอ้ ck one 100ml ราคา เคาน์เตอร์ น้ํา หอม มอ ส ชิ โน น้ํา หอม ดา วิด อ ฟ ราคา รองพื้น สํา ห รับ คน หน้า มัน เป็น สิว เซ รั่ ม บำรุง ผม จาก ความ ร้อน เครื่อง สํา อา ง ค์ ดิ ออ ร์ ฟอง น้ํา แต่งหน้า รีวิว น้ํา หอม ยิ ป แซง พัน ทิป เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ตัว ไหน ดี เครื่อง สํา อา ง ที่ คน ท้อง ใช้ได้ the ordinary konvy mac studio fix powder รีวิว ครีม บํา รุ ง ผิว pantip ที่ กิน ข้าว ใกล้ ฉัน เครื่อง สํา อา ง เอ ส เต้ ล อ เด อ ร์ ราคา ลบรอย แผล มาดาม ฟิ น สี ไหน หอม ที่สุด เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม แห้ง เสีย น้ำหอม มิ นิ โซ เซ รั่ ม ลบ ริ้ว รอย ส กิน แคร์ รอย ดํา รองพื้น คุม มัน 2019 ครีม ลบรอย แผลเป็น เด็ก น้ำหอม ฉีด ผม เครื่อง สํา อา ง ค์ ราคา ถูก รองพื้น บ็อบ บี้ บ ราว น์ น้ํา หอม ดึงดูด ผู้ชาย ราคา น้ำหอม ck เครื่อง สํา อา ง โม ชิ โม ชิ เครื่อง สํา อา ง kylie jenner ลิปสติก มิ ก กี้ เมาส์ oud wood คือ ลิ ป 3ce ของ แท้ ราคา แป้ง sungrace เครื่อง สํา อา ง วิคตอเรีย ซีเคร็ท น้ำหอม ปลอม รองพื้น แตงโม เครื่อง สํา อา ง ค์ mti ลบรอย แผลเป็น dermatix ส กิน แคร์ bha เซ่ รั่ ม jo malone กลิ่น ไหน หอม 2020 น้ำหอม ผม ครีม เม อ ร์ เร ซ กา รองพื้น เม ย์ เบ ล ลี น madam fin pantip เครื่อง สํา อา ง novo ของ ประเทศ อะไร maison francis kurkdjian ซื้อ ที่ไหน jimmy choo น้ํา หอม ตัวแทน เครื่อง สํา อา ง เกาหลี ครีม บํา รุ ง หน้า ชาย เครื่อง สํา อา ง มี ยี่ห้อ อะไร บ้าง น้ำหอม กลิ่น สะอาด รองพื้น clinique บุ ฟ เฟ่ ฮิ ล ตัน บุ ฟ เฟ่ ทะเล เผา 299 ลิปสติก ลิ ซ่า รองพื้น เม อ เร ส ก้า แบบ ซอง รีวิว น้ำหอม จิ๋ว เครื่อง สํา อา ง revolution ดี ไหม ส กิน แคร์ ขายส่ง maybelline fit me 128 รีวิว โจ มา โลน กลิ่น น้ำหอม pantip เครื่อง สํา อา ง ยี่ห้อ ไหน ดี pantip เครื่อง สํา อา ง too faced รองพื้น nian แค ต ตา ล็อก เครื่อง สํา อา ง แอ ม เว ย์ น้ำหอม กลิ่น แป้ง ติด ทน pantip เซ รั่ ม สํา ห รับ คน หน้า มัน วิธี ลบรอย แผลเป็น ที่ หน้า เครื่อง สํา อา ง guerlain อุปกรณ์ เครื่อง สํา อา ง น้ำหอม ถูก และ ดี รองพื้น บางเบา รองพื้น cle de peau ท รี ท เม้น ท์ ผม ทํา สี โคล เอ้ โบว์ ครีม กลิ่น เครื่อง สํา อา ง ค์ kate ใช้ ส กิน แคร์ ตัว ไหน ดี dkny สี เขียว รักษา รอย แผล เครื่องสำอาง mac ที่ ควร มี น้ำหอม dior sauvage มาดาม ฟิ น น้ำหอม รองพื้น ล อ รี อั ล ตัว ใหม่ เครื่อง สํา อา ง เคาน์เตอร์ แบรนด์ ขายส่ง เครื่อง สํา อา ง คน ท้อง ใช้ได้ nee cara ราคา ครีม ลด เลือน รอย แผลเป็น น้ำหอม yves rocher ส กิน แคร์ ผู้ชาย pantip บำรุง ผม เสีย เครื่อง สํา อา ง lancome ยา ลด รอย แผลเป็น ที่ หน้า แป้ง ผสม รองพื้น 2020 pantip cosmetic เครื่อง สํา อา ง ส กิน แคร์ ชา เขียว ครีม บํา รุ ง รอบ ดวงตา ใน เซ เว่ น เครื่องสำอาง สวย ๆ sivanna เครื่อง สํา อา ง dior sauvage ผู้หญิง ใช้ น้ำหอม ดีเซล รองพื้น ทา ตัว ส กิน แคร์ graymelin ครีม บํา รุ ง ก่อน แต่งหน้า ผิว มัน ราคา เครื่อง สํา อา ง chloe โบว์ ครีม ราคา cute press น้ำหอม แป้ง covermark ยิ ป แซง เครื่อง สํา อา ง เซ่ รั่ ม เครื่อง สํา อา ง คุณ แม่ ตั้ง ครรภ์ เซ รั่ ม สํา ห รับ คน หน้า มัน ส กิน แคร์ estee lauder maybelline fit me รีวิว ส กิน แคร์ vit c เซ รั่ ม ตัว ไหน ใช้ แล้ว หน้า ใส innisfree เครื่องสำอาง น้ำหอม dior ราคา พ รี เซ รั่ ม ตัว ไหน ดี dkny สี เขียว บุ ฟ เฟ่ เซ็นทรัล บางนา ส กิน แคร์ หน้า ขาว 2020 ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย แพ้ ง่าย น้ำหอม axe เครื่อง สํา อา ง แบรนด์ ดัง เครื่อง สํา อา ง อา ร์ ทิ ส ท รี versace น้ำหอม ผู้ชาย ราคา น้ำหอม น้ำหอม โคล เอ้ เครื่อง สํา อา ง miniso รองพื้น กระแต รองพื้น cute press เครื่อง สํา อา ง ค์ ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม บำรุง ผิว หน้า สำหรับ เด็ก น้ำหอม miniso เครื่อง สํา อา ง lifeford น้ำหอม dkny แอ ป เปิ้ ล สี ไหน หอม สุด น้ำหอม dolce & gabbana ลิปสติก โด เร ม่อน บุ ฟ เฟ่ นารายณ์ เซ รั่ ม ผม เกาหลี รองพื้น mac ราคา น้ำหอม burberry brit sheer เครื่อง สํา อา ง ค์ แอ ม เว ย์ ลบรอย แผลเป็น dermatix รองพื้น ศรีจันทร์ รีวิว รองพื้น cherben pantip บํา รุ ง ผม แห้ง เสีย รองพื้น kma รองพื้น three ราคา น้ํา หอม แบรนด์ ดัง ราคา ถูก สำ เพ็ง น้ำหอม prada สอน ทำ ผม jo malone กลิ่น ไหน หอม 2019 รีวิว ครีม บํา รุ ง หน้า รองพื้น ล อ รี อั ล ตัว ใหม่ เครื่อง สํา อา ง มิส วิคตอเรีย ซีเคร็ท โลชั่น ตัวแทน จํา หน่าย ส กิน แคร์ เกาหลี เครื่อง สํา อา ง muji รองพื้น งาน ผิว รองพื้น คอส เม่ pantip เครื่อง สํา อา ง แพง ๆ รองพื้น ผิว สวย น้ำหอม ผู้ชาย pantip ผม สลวย เซ รั่ ม ลบรอย แผลเป็น azanis pantip ดูแล หน้า ดา วิด อ ฟ น้ํา หอม เครื่อง สํา อา ง shiseido รองพื้น oriental princess น้ำหอม ติด รถยนต์ oud wood คือ ลาซา ด้า เครื่อง สํา อา ง น้ำหอม 97 ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย แพ้ ง่าย versace dylan blue ราคา ส กิน แคร์ eucerin อบ อร่อย เมนู เท ส เตอร์ เครื่อง สํา อา ง ค์ เคาน์เตอร์ น้ํา หอม แบรนด์ ดัง ราคา ถูก สำ เพ็ง ยา ลบรอย แผลเป็น จาก การ ผ่าตัด น้ํา หอม ดิ ออ ร์ ผู้หญิง เครื่องสำอาง เกาหลี ราคา ส่ง เครื่อง สํา อา ง เอ ฟ ฟิ น ราคา มาดาม ฟิ น ทำ ผม สวย ๆ เซ รั่ ม ตั๊ ก เครื่องสำอาง ชาย ครีม บํา รุ ง รอบ ดวงตา ใน เซ เว่ น maybelline fit me 128 รีวิว แค ต ตา ล็อก เครื่อง สํา อา ง แอ ม เว ย์ สมุนไพร เครื่องสำอาง รองพื้น หน้า แห้ง บริษัท สวยงาม ส กิน แคร์ pantip chanel chance ราคา เคาน์เตอร์ 2019 เครื่อง สํา อา ง ของขวัญ รองพื้น แต่งหน้า เจ้าสาว mfk baccarat rouge 540 pantip รองพื้น อิน นิ ส ฟรี เครื่องสำอาง ค์ ขายส่ง ส กิน แคร์ ยู เซอ ริน chloe โบว์ ครีม ส กิน แคร์ ฝ้า กระ cherben chanel เครื่องสำอาง ส กิน แคร์ ขนาด ทดลอง เครื่อง สํา อา ง chanel ราคา ส กิน แคร์ แก้ สิว โจ มา โลน กลิ่น ไหน หอม น้ำหอม ผู้ชาย ติด ทน นาน มาดาม ฟิ น โลชั่น น้ำหอม jo malone ราคา เมคอัพ เซ เว่ น รองพื้น benefit แนะ นํา ส กิน แคร์ เซ เว่ น ลิปสติก พา เลท ยี่ห้อ ไหน ดี เครื่อง สํา อา ง ไค ลี่ ส กิน แคร์ ผิว หน้า แข็งแรง เครื่อง สํา อา ง ถูก และ ดี pantip เครื่อง สํา อา ง เกาหลี ราคา ถูก น้ำหอม ปรับอากาศ ใน รถ อันตราย ส กิน แคร์ ที่ ใช้ ดี เครื่อง สํา อา ง miniso ยี่ห้อ เครื่อง สํา อา ง เกาหลี โรงงาน น้ำหอม รีวิว ครีม บำรุง สำหรับ ผิว แพ้ ง่าย เครื่องสำอาง ค์ แบรนด์ ส กิน แคร์ ลด รอย สิว ใน เซ เว่ น ครีม บำรุง หน้า ใน เซ เว่ น เครื่อง สํา อา ง ค์ คลีนิค โปร โม ชั่ น เซ รั่ ม หน้า แข็งแรง ม อย เจอร์ ไร เซอร์ สํา ห รับ คน เป็น สิว รองพื้น สํา ห รับ ผิว แพ้ ง่าย เซ เว่ น บุ๊ ฟ เฟ่ ผม สลวย รองพื้น ysl all hours รองพื้น เร ฟ ลอน เบอร์ 180 รีวิว deesay nian ครีม ลิ นา ส กิน แคร์ เครื่องสำอาง nars pantip แป้ง vie cosmetics ครีม ทา หน้า ลด ริ้ว รอย ฮี รู ดอย ลบรอย สิว maybelline fit me 220 รีวิว si น้ำหอม ส กิน แคร์ หน้า ร้อน ราคา 3ce ที่ เกาหลี dermatix ลด รอย สิว ส กิน แคร์ หมอ โอ๊ ค รองพื้น dior backstage zhe รองพื้น ราคา น้ำหอม ผู้หญิง น้ำหอม burberry brit sheer ส กิน แคร์ หน้า ใส เซ เว่ น หน้า มัน ส กิน แคร์ น้ำหอม ผู้ชาย กลิ่น สปอร์ต น้ำหอม miracle ครีม ลบรอย แผลเป็น เด็ก ส กิน แคร์ 2020 ผู้ชาย lancome teint idole ultra wear รีวิว ท รี ท เม้น ท์ โล แลน บุ ฟ เฟ่ ทะเล มหาชัย ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า คิว เพรส เซ รั่ ม มะเขือเทศ หน้า ใส ส กิน แคร์ ป้องกัน สิว รอง พื้นที่ ดี ที่สุด เครื่องสำอาง supermom pantip วิธี ทํา ผม ดัง โงะ เซอร์ ๆ เครื่อง สํา อา ง สี ส้ม อิฐ butterfly น้ำหอม รองพื้น คุม มัน บางเบา น้ำหอม bsc dior forever skin glow รีวิว เครื่อง สํา อา ง ไม่มี พารา เบน parfums de marly ซื้อ ที่ไหน น้ํา หอม คลีนิค happy น้ํา หอม ออ เร น ทอ ล ราคา เครื่อง สํา อา ง muji บุ ฟ เฟ่ เท น โจ ส กิน แคร์ ออ เร น ทอ ล เครื่อง สํา อา ง ซอง เซ เว่ น giorgio armani luminous silk foundation รีวิว ครีม ทา หน้า แตก รองพื้น ปกปิด รอย สิว อุปกรณ์ แต่งหน้า เซ เว่ น เครื่อง สํา อา ง ที่ ต้อง มี ขนมปัง ปิ้ง เยาวราช ครีม บํา รุ ง กิ ฟ ฟา รี น เครื่อง สํา อา ง ซอง เซ เว่ น เวช เครื่อง สํา อา ง แค ต ตา ล็อก เครื่อง สํา อา ง แอ ม เว ย์ แป้ง ที่ ช่าง แต่งหน้า ใช้ น้ำหอม ฉีด ผ้า แม็คโคร แนะ นํา ส กิน แคร์ ลด สิว เม เบ อ ลี น รองพื้น เครื่อง สํา อา ง กัน น้ํา กัน เหงื่อ chloe น้ำหอม ครีม บุญ มี ส กิน แคร์ พัน ทิป madam fin ราคา เซ รั่ ม โอ เล ย์ กลางคืน รองพื้น revlon ฝา ใส ขายส่ง ลิปสติก sivanna รองพื้น maybelline fit me โคล เอ้ โบว์ ครีม ราคา jo malone ราคา moschino toy 2 pantip เครื่องสำอาง แบรนด์ ดัง การ ทํา เครา ติ น ผม น้ำหอม ดีเซล น้ำหอม เซ เว่ น sivanna เครื่อง สํา อา ง รองพื้น เอ ส เต้ น้ำหอม givenchy กลิ่น ไหน หอม ทำ แบรนด์ รองพื้น น้ำหอม miniso ร้าน ขาย น้ำหอม น้ำหอม ม้า ยูนิคอน น้ำหอม ใน เซ เว่ น gucci bloom ราคา เครื่องสำอาง ysl น้ำหอม ck one รองพื้น บู เต้ ส กิน แคร์ บํา รุ ง ผิว หน้า ให้ แข็งแรง muji เครื่อง สํา อา ง ck กลิ่น ไหน หอม ผู้หญิง ครีม รอย แผลเป็น จาก สิว น้ํา หอม โอลิมเปีย แต่งหน้า ใน เซ เว่ น bleu de chanel ผู้หญิง ใช้ ครีม บํา รุ ง หน้า สํา ห รับ คน แพ้ ง่าย วัต สัน เครื่อง สํา อา ง ม อย เจอร์ ไร เซอร์ ผู้ชาย pantip รองพื้น merrezca แบบ ซอง ส กิน แคร์ ลด รอย ดํา รอย แดง etude double lasting foundation รีวิว อาหาร อินเดีย อร่อย เซ็นทรัล ออนไลน์ เครื่อง สํา อา ง ส กิน แคร์ จาก ธรรมชาติ เครื่อง สํา อา ง shopee น้ำหอม อั้ ม น้ำหอม bsc รีวิว ยา ลบรอย แผลเป็น เครื่องสำอาง แม็ ก เครื่องสำอาง ท รี ร้าน น้ำหอม ลิปสติก มิ ก กี้ เมาส์ วี เวี ย ร์ ส กิน แคร์ pantip รองพื้น ไม่ ติด หน้า แป้ง ปกปิด รอย สิว รองพื้น ศรีจันทร์ ซอง น้ำหอม เกรด เครื่อง สํา อา ง โพ ลา pantip ysl รองพื้น วิธี ลบรอย แผลเป็น ที่ หน้า น้ำหอม ยู นิ คอร์น ครีม นา คราส กิน แคร์ ส กิน แคร์ เกาหลี ลด รอย สิว ทำ ผม ง่ายๆ ที่พัก พร้อม อาหาร บุ ฟ เฟ่ น้ำหอม จิ๋ว ครีม วี ส กิน แคร์ doubletree by hilton บุ ฟ เฟ่ 2019 pantip เครื่องสำอาง bsc ดี ไหม มาดาม ฟิ น สี ไหน หอม สุด เครื่อง สํา อา ง คิ ต ตี้ อยาก ลบรอย แผลเป็น เครื่อง สํา อา ง nyx ราคา บุ ฟ เฟ่ central world เครื่อง สํา อา ง kylie lancome ครีม น้ำหอม dior เครื่อง สํา อา ง ค์ โพ ลา ท รี ท เม้น หมัก ผม น้ำหอม 2020 nyx แบรนด์ ประเทศ อะไร ดูแล ผิว หน้า เครื่อง สํา อา ง เซ็ ต รองพื้น เร ฟ ลอน แป้ง ผสม รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 ครีม ทา หน้า แตก การ ลบรอย แผลเป็น เครื่อง สํา อา ง shu uemura แป้ง ผสม รองพื้น ผิว แห้ง pantip รองพื้น lunasol น้ำหอม โปโล รองพื้น คุม มัน 2019 รีวิว แป้ง fit me pantip เครื่อง สํา อา ง kylie jenner รองพื้น ดี เซ่ แต่งหน้า ไม่ ใช้ รองพื้น เครื่อง สํา อา ง ลาซา ด้า แท้ ไหม ครีม รองพื้น mti ราคา เครื่องสำอาง ขนาด ทดลอง คา แรง ค์ น้ํา หอม ดิ ออ ร์ ราคา น้ำหอม ห้อง รองพื้น นา คุณ ทอง 2020 บุ ฟ เฟ่ ราคา น้ำหอม กลิ่น ไหน หอม เครื่อง สํา อา ง charlotte tilbury เครื่องสำอาง นา ส ออ เร น ทอ ล น้ำหอม ส กิน แคร์ หน้า เนียน ครีม ลบรอย ดํา บน ใบหน้า ครีม ทา กัน แผลเป็น บุ ฟ เฟ่ บน ตึก ใบ หยก เครื่อง สํา อา ง อา ร์ ตี้ เจ้า ชาย เครื่องสำอาง ครีม บำรุง ผิว เชีย บั ต เตอร์ เครื่อง สํา อา ง sivanna ดี ไหม น้ํา พริก น้ํา ย้อย เจ้า ไหน อร่อย pantip วิธี ทํา ผม ดัง โงะ รองพื้น บางเบา ปกปิด คุม มัน 2019 รีวิว รองพื้น revlon น้ำหอม ผู้หญิง 2020 pantip karmart เครื่อง สํา อา ง kylie jenner เครื่อง สํา อา ง เครื่อง สํา อา ง mistine น้ำหอม กลิ่น หวาน ๆ น้ํา หอม มอง บ ลัง ค์ การ ลบรอย แผลเป็น deesay nian รองพื้น jovina รุ่น ใหม่ บุ ฟ เฟ่ central world แป้ง amy rose ส กิน แคร์ เกาหลี หน้า ขาว เครื่อง สํา อา ง vie น้ํา หอม เอ ส เซนส์ สี ไหน หอม น้ำหอม burberry brit sheer ที่ กิน ข้าว ใกล้ ฉัน ส กิน แคร์ biotherm ครีม ลิ นา ส กิน แคร์ การ ทํา เครา ติ น ผม เครื่อง สํา อา ง แปล ว่า เซ รั่ ม ลบ ริ้ว รอย ครีม เค้า เตอร์ แบรนด์ ขนาด ทดลอง น้ํา หอม เบอร์ เบอร์ รี่ รองพื้น cherben รีวิว เครื่องสำอาง bts ครีม ญา ญ่า ส กิน แคร์ พัน ทิป บุ ฟ เฟ่ เท อ มิ น อ ล รองพื้น เร ฟ ลอน ฝา ดํา แป้ง ผสม รองพื้น mac แอ ม เว ย์ เครื่อง สํา อา ง เซ รั่ ม ลบรอย แผลเป็น azanis pantip มี ส กิน แคร์ พลัส ทำ ผม ง่ายๆ dbaleshop เครื่องสำอาง ซอง เครื่องสำอาง ออนไลน์ รองพื้น เล บ รอน น้ำหอม ใน รถ หรู เครื่อง สํา อา ง แม่ ฟ้า หลวง รองพื้น sisley น้ำหอม แบ่ง ขาย เซ รั่ ม hiisees ลี ฟ ออ น น้ำหอม มาดาม ฟิ น สี ไหน หอม รองพื้น dior forever รองพื้น เด อ มา คอ ล น้ำหอม โปโล ที่ ทา รอย แผลเป็น รองพื้น ศรีจันทร์ ซอง เครื่อง สํา อา ง ค์ คลีนิค โปร โม ชั่ น แป้งฝุ่น ผสม รองพื้น ฉีด น้ำหอม jung saem mool รองพื้น รองพื้น revlon รีวิว ccoo น้ำหอม น้ำหอม jo malone บุ ฟ เฟ่ เซ็นทรัล บางนา ครีม บํา รุ ง หน้า แอ ม เว ย์ แค ต ตา ล็อก เครื่อง สํา อา ง แอ ม เว ย์ รองพื้น estee lauder ราคา ส กิน แคร์ ใช้ แล้ว หน้า ใส น้ำหอม kenzo บำรุง ผม เสีย เครื่อง สํา อา ง ใน เครือ shiseido น้ำหอม ใน รถ ส กิน แคร์ สิว 2020 เครื่อง สํา อา ง muji เครื่องสำอาง nars pantip รองพื้น เซ เว่ น ติด ทน ส กิน แคร์ ดี versace dylan blue ราคา รองพื้น สํา ห รับ คน เป็น สิว ใน เซ เว่ น ส กิน แคร์ biotherm เครื่อง สํา อา ง ค์ sephora รองพื้น tom ford เครื่องสำอาง นา มิ ครีม อ เม ทิ ส ส กิน แคร์ น้ำหอม 4711 เครื่อง แต่งหน้า ครบ เซ็ ต ส กิน แคร์ ผิว กาย รองพื้น shu uemura unlimited ส กิน ออก ซี่ กิ ฟ ฟา รี น เครื่อง สํา อา ง แป้ง ตลับ fit me อบ อร่อย ราชพฤกษ์ เมนู ส กิน แคร์ ผิว เป็น สิว รองพื้น fit me รีวิว น้ำหอม มิ นิ โซ ผู้ชาย วิตามิน เม็ด สี แดง น้ํา หอม เอ ส เซนส์ สี ไหน หอม ส กิน แคร์ ดี ที่สุด รองพื้น shu น้ำหอม zara 2019 รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี น้ำหอม บ ลู เบ อ รี่ น้ำหอม cps ส กิน แคร์ เอ ส เต้ โรงงาน ทำ เครื่องสำอาง ส กิน แคร์ อิน นิ ส ฟรี เจ ล ลบรอย แผล ผ่าตัด ทํา ผม เอง ง่ายๆ ครีม บํา รุ ง หน้า คน เป็น สิว น้ำหอม กลิ่น ว นิ ลา บํา รุ ง ผม แตก ปลาย ส กิน แคร์ ลด รอย ดำ รอย แดง เครื่อง สํา อา ง physicians formula การ ดูแล ผิว กาย เจ๊ เล้ง น้ํา หอม jo malone กลิ่น ไหน หอม 2020 น้ำหอม เว อ ซา เช่ เครื่อง สํา อา ง ค์ dior ทํา ผม ง่ายๆ jean miss fantasia ราคา เครื่อง สํา อา ง ราคา นักเรียน เครื่อง สํา อา ง ค์ สิ วัน นา พ รี เครื่อง สํา อา ง ค์ เกาหลี อร่อย ดี เครื่องสำอาง เอ ส เต้ น้ำหอม ysl chanel รองพื้น ส กิน แคร์ หน้า ฟู น้ำหอม jean miss ราคา เครื่อง สํา อา ง ที่ เกาหลี เครื่องสำอาง บี เอ ส ซี วิตามิน เม็ด สี แดง olay กันแดด ส กิน แคร์ สิว 2020 เครื่องสำอาง สำหรับ ผิว แห้ง แพ้ ง่าย เครื่อง สํา อา ง ค์ dior ครีม บํา รุ ง ผิว หน้าที่ ดี ที่สุด pantip น้ำหอม ผู้หญิง 2018 ส กิน แคร์ แนะ นํา 2020 เครื่อง สํา อา ง แปล ว่า รองพื้น เล บ รอน ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ก่อน แต่งหน้า โอ เล่ ส กิน แคร์ kate เครื่อง สํา อา ง น้ำหอม ราคา ส่ง ส กิน แคร์ ขายส่ง ผม แห้ง แตก ปลาย เครือ ง สำอาง เด็ก เครื่อง สํา อา ง mis รองพื้น คั ฟ เวอร์ มาร์ค fit me รองพื้น โรงงาน ขายส่ง เครื่อง สํา อา ง บํา รุ ง ขน คิ้ว รองพื้น ปกปิด ฝ้า ลิปสติก ไค ลี่ น้ำหอม กลิ่น มิดไนท์ เครื่อง สํา อา ง ไม่มี อย เครื่องสำอาง กัน น้ำ เซ เว่ น 2019 bvlgari aqva pour homme ราคา เครื่อง สํา อา ง เร ฟ ลอน บํา รุ ง ผม แตก ปลาย ส กิน แคร์ ใช้ แล้ว หน้า ขาว อาหาร แบบ บุ ฟ เฟ่ ที่พัก พร้อม อาหาร บุ ฟ เฟ่ ครีม giffarine fit me แบบ ซอง ส กิน แคร์ ช่วย ผิว แข็งแรง น้ำหอม ที่ ติด ทน นาน รองพื้น ติด ทน วิธี ทํา ผม ดัง โงะ เซอร์ ๆ เซ รั่ ม ตัว ไหน ใช้ แล้ว หน้า ใส รองพื้น ศรีจันทร์ ดี ไหม mac เครื่องสำอาง น้ำหอม วิคตอเรีย กลิ่น ยอด นิยม น้ํา หอม แบรนด์ ดัง ราคา ถูก สำ เพ็ง แป้ง missha วา ชิ บุ ฟ เฟ่ armani code pantip น้ำหอม ดี ว่า 10 แบบ วิธี ทำ ผม สวย น้ำหอม สี ม่วง ส กิน แคร์ เกาหลี pantip 2019 เครื่อง สํา อา ง frozen เครื่องสำอาง บาร์ บี้ ส กิน แคร์ ผิว ชุ่มชื้น น้ำหอม คิว เพรส รองพื้น cute press ส กิน แคร์ หน้า ขาว 2020 versace น้ำหอม ผู้ชาย น้ำหอม unisex ccoo น้ำหอม รองพื้น clinique ครีม ทา หน้า สํา ห รับ ผิว แพ้ ง่าย รีวิว รองพื้น merrezca ลิ ป sis2sis pantip ซิ ลิ โคน เครื่อง สํา อา ง น้ำหอม ใน วัต สัน เครื่อง สํา อา ง อิ ลิ เซ่ เร ฟ ลอน ฝา ดํา น้ำหอม mith น้ำหอม ใน เซ เว่ น น้ำหอม เอ ส เต้ รองพื้น cute press แบบ ซอง วิตามิน บี 17 ซุปเปอร์ มั ม เครื่อง สํา อา ง eveandboy น้ำหอม รีวิว ลบรอย แผลเป็น ครีม บุญ มี ส กิน แคร์ พัน ทิป ท รี ท เม้น ท์ ผม ดัด เครื่อง สํา อา ง นา ร์ ส แป้ง ผสม รองพื้น chanel สูตร หมัก ผม ธรรมชาติ น้ำหอม มิ รา เคิ ล เครื่อง สํา อา ง tell me แป้ง maybelline fit me รองพื้น laura mercier รีวิว sivanna ขายส่ง เครื่องสำอาง ค์ 2020 น้ำหอม oriental princess เมนู เดลิ เว อ รี่ ส กิน แคร์ ยุโรป ส กิน แคร์ ยอด นิยม เครื่อง สํา อา ง สมัย ก่อน pantip ส กิน แคร์ สำหรับ ผิว แห้ง ครีม ทา หน้า ก่อน นอน ผู้ชาย น้ำหอม miniso น้ำหอม มาดาม ฟิ น pantip โปร มาดาม ฟิ น น้ำหอม victoria secret chloe โบว์ ครีม 75ml ราคา น้ํา หอม ลัง โคม กลิ่น ไหน หอม สุด เครื่องสำอาง ออ เร น ทอ ล น้ำหอม มาดาม ฟิ น ราคา ขวด ละ เครื่องสำอาง สำหรับ ผู้ชาย ส กิน แคร์ ดี ที่สุด รองพื้น cherben รองพื้น estee lauder ราคา สี มา ธานี บุ ฟ เฟ่ ck น้ำหอม น้ำหอม ผู้ชาย ยอด นิยม mac studio fix foundation รีวิว ส ปา นาโน ผม shu รองพื้น เครื่อง สํา อา ง โทน ส้ม jean miss fantasia ของ แท้ gyu gyu tei บุ ฟ เฟ่ ราคา ส กิน แคร์ ออ แก นิ ค ถูก และ ดี เซ รั่ ม ชาย chanel coco mademoiselle intense ราคา bleu de chanel แบ่ง ขาย etude house ราคา เกาหลี บุ ฟ เฟ่ ลาดพร้าว 101 ที่ ปัด แก้ม ใน เซ เว่ น เครื่อง สํา อา ง moshi น้ํา หอม karmakamet ส กิน แคร์ แก้ สิว ผด น้ำหอม เอ ส เซนส์ เครื่องสำอาง ที่ ดี ที่สุด ใน โลก น้ำหอม boss ครีม ลบรอย แผลเป็น เด็ก dior ส กิน แคร์ สูตร หมัก ผม ตรง มี น้ํา หนัก เครื่อง สํา อา ง วิคตอเรีย ซีเคร็ท ราคา บุ ฟ เฟ่ ราคา ถูก ใกล้ ฉัน gucci guilty ราคา เครื่องสำอาง ysl ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ตัว ไหน ดี อะ โว คา โด หมัก ผม น้ำหอม bsc นา เซ บุ ฟ เฟ่ ราคา ck one 100ml ราคา ส กิน แคร์ ยอด นิยม nyx total control drop foundation รีวิว บํา รุ ง ผม หลัง ทํา สี ดูแล ผิว หน้า ผู้ชาย เครื่องสำอาง ค์ chanel เครื่อง สํา อา ง ยูนิคอน รองพื้น คา แรง มาดาม ฟิ น สี ไหน หอม ที่สุด nyx รองพื้น แบรนด์ เครื่องสำอาง ดารา ส กิน แคร์ คือ pantip เคา เตอร์ แบรนด์ เครื่อง สํา อา ง บํา รุ ง ผม แตก ปลาย chanel perfume ราคา lanvin น้ำหอม coach น้ำหอม รองพื้น บางเบา ปกปิด คุม มัน 2019 รองพื้น ศรีจันทร์ ราคา รองพื้น คุม มัน ปกปิด pantip น้ำหอม กุ ช ชี่ สีชมพู gucci flora ราคา ส กิน แคร์ ราคา ไม่ แพง น้ำหอม รถ น้ำหอม มาดาม ฟิ น ราคา ส กิ ล แคร์ ลด รอย สิว กลิ่น ฟี โร โมน jo malone กลิ่น ไหน หอม 2019 เครื่อง สํา อา ง พีช ครีม บํา รุ ง กิ ฟ ฟา รี น อาหาร แบบ บุ ฟ เฟ่ แคร์ ส กิน เครื่องสำอาง เอ ส เต้ obuse ดี ไหม ส กิน แคร์ ฝ้า บริษัท มี ส กิน แคร์ พลัส ครีม บํา รุ ง ผิว pantip บุ ฟ เฟ้ ครีม เค้า เตอร์ แบรนด์ ขนาด ทดลอง เครื่อง สํา อา ง urban decay ส กิน แคร์ เติม น้ำ ให้ ผิว ร้าน ขาย น้ำหอม maison francis kurkdjian ซื้อ ที่ไหน ส กิน แคร์ อ่อนโยน เครื่องสำอาง ค์ ผู้ชาย น้ํา หอม ท เว ล ฟ์ พลัส เครื่อง สํา อา ง ติด ทน นาน ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า สํา ห รับ ผิว มัน jovina cosmetics รองพื้น คา แรง น้ำหอม ยั่ว ๆ ครีม บํา รุ ง หน้า คิว เพรส รองพื้น revlon ราคา ส กิน แคร์ หน้า ขาว ใส 2019 ส กิน แคร์ คน ผิว ผสม ครีม บํา รุ ง สํา ห รับ คน เป็น สิว ผิว มัน ส่ง ออก เครื่อง สํา อา ง เครื่อง สํา อา ง เคาน์เตอร์ แบรนด์ ราคา ส่ง น้ำหอม ยก ขา อาหรับ ส กิน แคร์ ลูก เดือย เร ฟ ลอน ฝา ดํา รีวิว รองพื้น 2019 ดูแล หน้า เซ รั่ ม นี เวี ย ทา หน้า เครื่อง สํา อา ง บาร์ บี้ เครื่อง สํา อา ง ที่ ผู้หญิง ต้อง มี เครื่อง แต่งหน้า ยูนิคอน รองพื้น jung saem mool รีวิว เครื่องสำอาง ค์ three ส กิน แคร์ ฝ้า versace pour homme ราคา ครีม วดี ส กิน แคร์ ทา รอบ ดวงตา 3ce เกาหลี ราคา น้ํา หอม ผู้หญิง ที่ ผู้ชาย ชอบ 2019 narciso rodriguez อ่าน ว่า แป้ง ผสม รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี
    mederma ครีม| โซ อิน คอ ล ลา เจน ไตร เป ป ไท ด์| ครีม ยู ส ลี น แก้ ฝ้า| ที่ ส ครับ ผิว ขาว| ส่วนผสม ส ครับ| ดู ครีม หน้า ขาว| ครีม ทา หน้า ลด กระ ฝ้า| ลด รอย สิว ภายใน 7 วัน| ฝ้า ส เตี ย รอย ด์| คอ ล ลา เจน แอ ม เว ย์ แบบ ผง| เซ รั่ ม ทา หน้าที่ ดี ที่สุด| ลาย เล็บ เจ ล สี เขียว สวย ๆ| แนะ นํา ครีม หน้า ขาว ใส| เซ รั่ ม วิ ต ซี ตัว ไหน ดี| รักษา สิว ง่ายๆ| คอ ล ลา เจน นู ท ริ 10000| รีวิว ครีม ซอง ลด รอย สิว| นา มิ เซ รั่ ม| ฝ้า ส เตี ย รอย ด์| ลด รอย สิว ใน 7 วัน| ครีม รักษา ฝ้า ใน วัต สัน| ครีม เซ รั่ ม นางงาม| เซ รั่ ม sk2 ตัว ไหน ดี| เซ รั่ ม คน ผิว มัน| ครีม ส มู ท อี ลด รอย สิว| โปร ฟิ มิ น เพียว คอ ล ลา เจน ได เป ป ไท ด์| ครีม เกาหลี ลด สิว| ครีม ลด รอย ฝ้า| collagen by watsons สี ม่วง รีวิว| ครีม ซอง เซ เว่ น แก้ ฝ้า| เซ รั่ ม กันแดด โร จู คิ ส| กํา จัด รอย สิว เร่ง ด่วน| ลาย เล็บ เจ ล สี นู้ ด สวย ๆ| เซ ฟ่า เซ รั่ ม| เลเซอร์ สิว ข้าวสาร| คอ ล ลา เจน เกาหลี สีชมพู ปลอม| เซ รั่ ม เกาหลี แบบ ซอง| ครีม ทา ฝ้า แดด| เม สัน คอ ล ลา เจน รีวิว| ลด รอย แดง จาก สิว ครีม| เซ รั่ ม wish| แผล สิว กี่ วัน หาย| คอ ล ลา เจน นา ริ| ชุด ครีม หน้า ใส| รอย แดง จาก สิว อักเสบ| ลาย เล็บ เจ ล ชมพู| la roche posay ลด รอย สิว| ลาย เล็บ อะ ค ริ ลิ ค กากเพชร| เซ รั่ ม ลด รอย แดง สิว| เซ รั่ ม หอย ทาก ดํา| ลบ แผลเป็น จาก สิว| ต่อ เล็บ เจ ล ยาว| รักษา ฝ้า ยู เซอ ริน| scagel รอย สิว| เซ รั่ ม หมอ โอ๊ คดี ไหม| รักษา สิว รอย สิว เร่ง ด่วน| เล็บ เจ ล ลาย ดาว| ครีม ผู้ชาย หน้า ขาว ใส| ยา ลบรอย สิว ที่ หน้า| เซ รั่ ม อิน นิ ส ฟรี ราคา| ยา แก้ ฝ้า ตัว ไหน ดี| ผง ส ครับ| ครีม รักษา ฝ้า หน้า ใส| เซ รั่ ม หมอ โอ๊ คดี ไหม|